2.2.2022

Zavezanci za preprečevanje pranja denarja morajo vsako leto posodobiti svojo lastno oceno tveganja (OTZ). V oceni tveganja se mora v skladu z dobro mednarodno prakso upoštevati tveganje posamezne skupine ali vrste stranke, poslovnega razmerja, transakcije, produkta, storitve ali distribucijske poti in dejavnike geografskega tveganja glede na možne zlorabe za pranje denarja ali financiranje terorizma. V skladu s smernicami Banke Slovenije se ocena tveganja zavezanca posodobi do konca marca tekočega leta na podlagi podatkov predhodnega poslovnega leta. Finančne institucije analizirajo portfelj strank po stanju na dan 31.12. Pri analizi dinamičnih faktorjev kot so transakcije, finančne institucije običajno analizirajo vse transakcije, ki so bile izvršene v preteklem koledarskem letu (torej od 1.1. do 31.12.).

Namen ocene tveganja kot enega izmed pomembnejših orodij za obvladovanje tveganj je identificirati tista področja poslovanja, ki predstavljajo povečano tveganje in za katere je smiselno sprejeti dodatne ukrepe kot so npr. prenova politik, uvedba dodatnih kontrolnih aktivnosti, nadgradnja IT sistemov, zagotovitev dodatnih resursov in podobno. Vsekakor je potrebno za sprejem dodatnih ukrepov pripraviti akcijski načrt in določiti tako rok za izvedbo kot odgovorne osebe, ki bodo poskrbele, da se bodo ukrepi dejansko izvedli v praksi.

Dobra mednarodna praksa je pokazala, da je ocena tveganja zavezanca dobra osnova za sprejem politike sprejemljivosti strank in pripravo apetita za sprejem tveganj (Risk Appetite), ki je zelo dobra usmeritev komercialnim področjem, kakšne stranke si zavezanec želi in jih je z obstoječim sistemov pripravljen sprejeti v svoj portfelj. Vse to definira poslovno odločitev zavezanca, ki pomembno vpliva na izvajanje ukrepov na ravni zavezanca kot tudi na ravni posamezne stranke. In ne pozabite: neizpolnjevanje te zahteve je v zakonu opredeljena kot najtežja kršitev.

In ne pozabite, ocena tveganja ni enkraten dogodek, ki se izvede enkrat letno, ampak dinamičen proces, ki se mora izvajati tudi med letom. Posodabljanje je potrebno vedno kadar pride do pomembne spremembe kot je npr. uvedba novega produkta, nove poslovne prakse, nove tehnologije in podobno.

Priprava in izvedba ocene tveganja zavezanca je kompleksen in zahteven proces, kjer potrebujete zelo veliko podatkov, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti in analizirati.

Izdelava oziroma posodobitev ocene tveganja je nedvomno predpisana obveza vsakega zavezanca, hkrati pa je kvalitetno in podrobno pripravljena ocena tveganja tudi izjemno koristen dokument za vsako finančno institucijo.

Če se še niste lotili priprave, je zdaj zadnji čas. Ne pozabite: rok za izvedbo ocene tveganja je 31.3.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.